Vegetarian Chirashi sushi (chirashizushi)

Recipe
As Seen On Food52SaveurSelfShapeTaste of HomeThe GuardianThe KitchnToday ShowWomen's Health